SMIX 2B

MP04 - Sistemes Operatius en xarxa - SMIX2BT

MP06 - Seguretat informàtica - SMIX2BT

MP09 - UF1 - Formació i orientació laboral - SMIX2BT

MP10 -  Empresa i iniciativa emprenedora - SMIX2BT

MP12 - Mòdul de síntesi - SMIX2BT

MP13 -  Formació en centres de treball - SMIX2BT