DAM 2A

MP02 - UF4 - Bases de dades - DAM2AT

MP03 - UF4,UF5,UF6 - Programació  - DAM2AT

MP07 - Desenvolupament d'interfícies - DAM2AT

MP08 - Programació multimèdia i dispositius mòbils - DAM2AT

MP09 - Programació de serveis i processos - DAM2AT