SMIX 2B

MP04 - Sistemes operatius en xarxa - SMIX2BM

MP08 - Aplicacions Web -  SMIX 2 B Matí

MP09 - UF1 - Formació i orientació laboral - SMIX2BM

MP10 - Empresa i iniciativa emprenedora - SMIX2BM

MP13 -  Formació en centres de treball - SMIX2BM